328. Odd Even Linked List

题目描述和难度

 • 题目描述:

  给定一个单链表,把所有的奇数节点和偶数节点分别排在一起。请注意,这里的奇数节点和偶数节点指的是节点编号的奇偶性,而不是节点的值的奇偶性。

  请尝试使用原地算法完成。你的算法的空间复杂度应为 O(1),时间复杂度应为 O(nodes),nodes 为节点总数。

  示例 1:

  输入: 1->2->3->4->5->NULL
  输出: 1->3->5->2->4->NULL
  

  示例 2:

  输入: 2->1->3->5->6->4->7->NULL 
  输出: 2->3->6->7->1->5->4->NULL

  说明:

  • 应当保持奇数节点和偶数节点的相对顺序。
  • 链表的第一个节点视为奇数节点,第二个节点视为偶数节点,以此类推。
 • 题目难度:中等。
 • 英文网址:328. Odd Even Linked List
 • 中文网址:328. 奇偶链表

思路分析

求解关键:给定一个单链表,把所有的奇数节点和偶数节点分别排在一起。请注意,这里的奇数节点和偶数节点指的是节点编号的奇偶性,而不是节点的值的奇偶性。请尝试使用原地算法完成。你的算法的空间复杂度应为 O(1),时间复杂度应为 O(nodes),nodes为节点总数。题目要求原地算法完成,那么就一定得“穿针引线”了。

 • 思路1:可以使用 LeetCode 第 86 题题解思路 2 完成。
 • 思路2:同样使用两个指针,一次跳过一个节点完成“穿针引线”,特别注意要一些边界情况的判断。

参考解答

参考解答1

Java 写法:

class ListNode {
  int val;
  ListNode next;

  ListNode(int x) {
    val = x;
  }

  public ListNode(int[] nums) {
    if (nums == null || nums.length == 0) {
      throw new IllegalArgumentException("arr can not be empty");
    }
    this.val = nums[0];
    ListNode curr = this;
    for (int i = 1; i < nums.length; i++) {
      curr.next = new ListNode(nums[i]);
      curr = curr.next;
    }
  }

  @Override
  public String toString() {
    StringBuilder s = new StringBuilder();
    ListNode cur = this;
    while (cur != null) {
      s.append(cur.val + " -> ");
      cur = cur.next;
    }
    s.append("NULL");
    return s.toString();
  }
}

public class Solution {
  public ListNode oddEvenList(ListNode head) {
    ListNode dummyNodeOdd = new ListNode(-1);
    ListNode dummyNodeEven = new ListNode(-1);
    ListNode curOdd = dummyNodeOdd;
    ListNode curEven = dummyNodeEven;
    int count = 0;
    while (head != null) {
      if (count % 2 == 0) {
        curOdd.next = head;
        curOdd = curOdd.next;
      } else {
        curEven.next = head;
        curEven = curEven.next;
      }
      head = head.next;
      count++;
    }
    curOdd.next = dummyNodeEven.next;
    // 特别注意:最后这一步不能忘记,否则会产生一个循环链表
    curEven.next = null;
    return dummyNodeOdd.next;
  }

  public static void main(String[] args) {
    int[] nums = {1, 2, 3, 4, 5};
    ListNode head = new ListNode(nums);
    Solution solution = new Solution();
    ListNode oddEvenList = solution.oddEvenList(head);
    System.out.println(oddEvenList);
  }
}

参考解答2(推荐)

 • 注意1:我们采用一次跳过一个节点“穿针引线”的办法来完成这个问题;
 • 注意2:在 while 循环体中,如果结点个数是奇数的话,偶数索引的最后一个元素的 next 指针会指向一个 null (因为跳过一个结点改变 next 指针的操作是一起进行的),这一点完全可以分类讨论,因为就两种情况,如下图所示:

public class Solution2 {

  public ListNode oddEvenList(ListNode head) {
    if (head == null || head.next == null) {
      return head;
    }
    ListNode oddHead = head;
    ListNode evenHead = head.next;

    ListNode oddCur = oddHead;
    ListNode evenCur = evenHead;
    // 执行循环的条件不能写错
    while (evenCur != null && evenCur.next != null) {
      oddCur.next = oddCur.next.next;
      evenCur.next = evenCur.next.next;

      oddCur = oddCur.next;
      evenCur = evenCur.next;
    }
    oddCur.next = evenHead;
    return oddHead;
  }
}

参考解答2(推荐)

 • 注意1:我们采用一次跳过一个节点“穿针引线”的办法来完成这个问题;
 • 注意2:在 while 循环体中,如果结点个数是奇数的话,偶数索引的最后一个元素的 next 指针会指向一个 null (因为跳过一个结点改变 next 指针的操作是一起进行的),这一点完全可以分类讨论,因为就两种情况,如下图所示:

public class Solution2 {

  public ListNode oddEvenList(ListNode head) {
    if (head == null || head.next == null) {
      return head;
    }
    ListNode oddHead = head;
    ListNode evenHead = head.next;

    ListNode oddCur = oddHead;
    ListNode evenCur = evenHead;
    // 执行循环的条件不能写错
    while (evenCur != null && evenCur.next != null) {
      oddCur.next = oddCur.next.next;
      evenCur.next = evenCur.next.next;

      oddCur = oddCur.next;
      evenCur = evenCur.next;
    }
    oddCur.next = evenHead;
    return oddHead;
  }
}

Python 写法:

# Definition for singly-linked list.
class ListNode(object):
  def __init__(self, x):
    self.val = x
    self.next = None


class Solution:
  def oddEvenList(self, head):
    """
    :type head: ListNode
    :rtype: ListNode
    """

    if head is None or head.next is None:
      return head

    # odd 奇数
    odd_head = head
    even_head = head.next

    odd_cur = odd_head
    even_cur = even_head

    while even_cur and even_cur.next:
      odd_cur.next = odd_cur.next.next
      even_cur.next = even_cur.next.next

      odd_cur = odd_cur.next
      even_cur = even_cur.next

    odd_cur.next = even_head
    return odd_head

思路概述:

在遍历的过程中,标记奇数节点和偶数节点,把奇数节点和偶数节点分开。最后把奇数节点的最后一个节点指向偶数节点的开始节点,具体细节请见代码。

我的解答:

class ListNode {
  int val;
  ListNode next;

  ListNode(int x) {
    val = x;
  }
}

public class Solution {

  public ListNode oddEvenList(ListNode head) {
    if (head == null || head.next == null) {
      return head;
    }
    ListNode oddHead = head;
    ListNode evenHead = oddHead.next;
    ListNode oddNode = oddHead;
    ListNode evenNode = evenHead;
    ListNode currentNode = evenHead.next;
    boolean isodd = true;
    while (currentNode != null) {
      if (isodd) {
        oddNode.next = currentNode;
        oddNode = currentNode;
      } else {
        evenNode.next = currentNode;
        evenNode = currentNode;
      }
      isodd = !isodd;
      currentNode = currentNode.next;
    }
    isodd = !isodd;
    if (isodd) {
      oddNode.next = evenHead;
      evenNode.next = null;
    } else {
      oddNode.next = evenHead;
    }
    return oddHead;
  }


  public static void main(String[] args) {
    ListNode node1 = createListNode(new int[]{1, 2, 3, 4, 5});
    Solution solution = new Solution();
    ListNode result1 = solution.oddEvenList(node1);
    printLinkedList(result1);

    System.out.println("------");


    ListNode node2 = createListNode(new int[]{1, 2, 3, 4});
    ListNode result2 = solution.oddEvenList(node2);
    printLinkedList(result2);

    System.out.println("------");


    ListNode node3 = createListNode(new int[]{1, 2});
    ListNode result3 = solution.oddEvenList(node3);
    printLinkedList(result3);
  }

  public static ListNode createListNode(int[] nums) {
    if (nums.length == 0) {
      return null;
    }
    ListNode head = new ListNode(nums[0]);
    ListNode curNode = head;
    for (int i = 1; i < nums.length; i++) {
      curNode.next = new ListNode(nums[i]);
      curNode = curNode.next;
    }
    return head;
  }

  // 超级简单的一个工具方法
  public static void printLinkedList(ListNode head) {
    ListNode curNode = head;
    while (curNode != null) {
      System.out.printf("%s\t", curNode.val);
      curNode = curNode.next;
    }
    System.out.printf("null");
  }
}

网友的解答:http://blog.csdn.net/guicaisa/article/details/50557475 显然,网友的解法会更简洁一些: 根据网友的解答自己写了一遍:

public class Solution2 {

  public ListNode oddEvenList(ListNode head) {
    if (head == null) {
      return head;
    }
    ListNode oddNode = head;
    ListNode evenNode = head.next;
    ListNode evenHead = evenNode;
    while (evenNode != null && evenNode.next != null) {
      oddNode.next = evenNode.next;
      oddNode = oddNode.next;
      evenNode.next = oddNode.next;
      evenNode = evenNode.next;
    }
    oddNode.next = evenHead;
    return head;
  }


  public static void main(String[] args) {
    ListNode node1 = createListNode(new int[]{1, 2, 3, 4, 5});
    Solution2 solution = new Solution2();
    ListNode result1 = solution.oddEvenList(node1);
    printLinkedList(result1);

    System.out.println("------");


    ListNode node2 = createListNode(new int[]{1, 2, 3, 4});
    ListNode result2 = solution.oddEvenList(node2);
    printLinkedList(result2);

    System.out.println("------");


    ListNode node3 = createListNode(new int[]{1, 2});
    ListNode result3 = solution.oddEvenList(node3);
    printLinkedList(result3);
  }

  public static ListNode createListNode(int[] nums) {
    if (nums.length == 0) {
      return null;
    }
    ListNode head = new ListNode(nums[0]);
    ListNode curNode = head;
    for (int i = 1; i < nums.length; i++) {
      curNode.next = new ListNode(nums[i]);
      curNode = curNode.next;
    }
    return head;
  }

  // 超级简单的一个工具方法
  public static void printLinkedList(ListNode head) {
    ListNode curNode = head;
    while (curNode != null) {
      System.out.printf("%s\t", curNode.val);
      curNode = curNode.next;
    }
    System.out.printf("null");
  }
}

本篇文章的地址为 https://liweiwei1419.github.io/leetcode-solution/leetcode-0328-odd-even-linked-list ,如果我的题解有错误,或者您有更好的解法,欢迎您告诉我 liweiwei1419@gmail.com