18. 4Sum

题目描述和难度

 • 题目描述:

给定一个包含 n 个整数的数组 nums 和一个目标值 target,判断 nums 中是否存在四个元素 a,b,c 和 d ,使得 a + b + c + d 的值与 target 相等?找出所有满足条件且不重复的四元组。

注意:

答案中不可以包含重复的四元组。

示例:

给定数组 nums = [1, 0, -1, 0, -2, 2],和 target = 0。

满足要求的四元组集合为:
[
 [-1, 0, 0, 1],
 [-2, -1, 1, 2],
 [-2, 0, 0, 2]
]

思路分析

求解关键:采用了“三数之和”的解法,在外面多套了一层。

参考解答

参考解答1

import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.List;

public class Solution {

  // time : O(n^3);
  // space : O(n);


  public List<List<Integer>> fourSum(int[] nums, int target) {
    List<List<Integer>> res = new ArrayList<>();
    int len = nums.length;
    if (len < 4) {
      return res;
    }
    Arrays.sort(nums);
    // len-4 len-3 len-2 len-1
    for (int i = 0; i < len - 3; i++) {
      // 跳过重复的解 1(以排序为前提)
      if (i > 0 && nums[i] == nums[i - 1]) {
        continue;
      }
      // len-3 len-2 len-1
      for (int j = i + 1; j < len - 2; j++) {
        // 跳过重复的解 2(以排序为前提)
        if (j > i + 1 && nums[j] == nums[j - 1]) {
          continue;
        }
        // 接下来使用二分查找算法
        int left = j + 1;
        int right = len - 1;
        while (left < right) {
          int sum = nums[i] + nums[j] + nums[left] + nums[right];
          if (sum == target) {
            List<Integer> oneSolution = new ArrayList<>();
            oneSolution.add(nums[i]);
            oneSolution.add(nums[j]);
            oneSolution.add(nums[left]);
            oneSolution.add(nums[right]);
            res.add(oneSolution);
            // 跳过重复的解 3(以排序为前提)
            while (left < right && nums[left] == nums[left + 1]) {
              left++;
            }
            while (left < right && nums[right] == nums[right - 1]) {
              right--;
            }
            // 这一步不要忘记了
            left++;
            right--;
          } else if (sum < target) {
            left++;
          } else {
            right--;
          }
        }
      }
    }
    return res;
  }

  public static void main(String[] args) {
    Solution solution = new Solution();
    int[] nums = {1, 0, -1, 0, -2, 2};
    int target = 0;
    List<List<Integer>> fourSum = solution.fourSum(nums, target);
    System.out.println(fourSum);
  }
}

本篇文章的地址为 https://liweiwei1419.github.io/leetcode-solution/leetcode-0018-4sum ,如果我的题解有错误,或者您有更好的解法,欢迎您告诉我 liweiwei1419@gmail.com