32. Longest Valid Parentheses

题目描述和难度

  • 题目描述:

给定一个只包含 '(' 和 ')' 的字符串,找出最长的包含有效括号的子串的长度。

示例 1:

输入: "(()"

输出: 2

解释: 最长有效括号子串为 "()"

示例 2:

输入: ")()())"

输出: 4

解释: 最长有效括号子串为 "()()"

思路分析

求解关键:

参考解答

参考解答1