43. Multiply Strings

题目描述和难度

  • 题目描述:

给定两个以字符串形式表示的非负整数 num1 和 num2,返回 num1 和 num2 的乘积,它们的乘积也表示为字符串形式。

示例 1:

输入: num1 = "2", num2 = "3"

输出: "6"

示例 2:

输入: num1 = "123", num2 = "456"

输出: "56088"

说明:

  1. num1 和 num2 的长度小于110。
  2. num1 和 num2 只包含数字 0-9
  3. num1 和 num2 均不以零开头,除非是数字 0 本身。
  4. 不能使用任何标准库的大数类型(比如 BigInteger)直接将输入转换为整数来处理

思路分析

求解关键:

参考解答

参考解答1