4. Median of Two Sorted Arrays

题目描述和难度

  • 题目描述:

给定两个大小为 m 和 n 的有序数组 nums1 和 nums2 

请找出这两个有序数组的中位数。要求算法的时间复杂度为 O(log (m+n)) 。

示例 1:

nums1 = [1, 3]

nums2 = [2]中位数是 2.0

示例 2:

nums1 = [1, 2]

nums2 = [3, 4]中位数是 (2 + 3)/2 = 2.5

思路分析

求解关键:

参考解答

参考解答1